Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικού γάμου

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π. Δ/τος 391/1982 και τα άρθρα 1350 και 1505 του Ν.Δ/τος 1329/1983, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, για τον καθένα χωριστά, είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (ειδικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Πολιτικών Γάμων).
 2. Παράβολο χαρτοσήμου 15 Ευρώ (ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο από μία ΔΟΥ).
 3. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο και απλή φωτοτυπία τους.
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερομένου.
 5. Αν δεν έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη γέννησης για κάποιον από τους δύο συζύγους, ή έχουν καταστραφεί τα αρχεία, προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία αυτός ανήκει.
 6. Δικαστική Απόφαση για ανήλικους κάτω των 18 ετών, για την άδεια γάμου.
 7. Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 στην οποία θα συμπληρώνεται το εξής κείμενο: ¨Είμαι κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης και δεν συντρέχει στο πρόσωπό ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 του αστικού κώδικα (τα οποία ορίζουν αντίστοιχα ότι: 1. Εμποδίζεται ο γάμος, όταν οι μελλόνυμφοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 2. Εμποδίζεται ο γάμος στον ανίκανο για δικαιοπραξία, 3. Εμποδίζεται ο γάμος στο πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη χωρίς τη συναίνεση του αντιλήπτορα, 4. Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχον γάμος, 5. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος, κατ΄ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 4ου βαθμού, 6. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας κατ΄ευθεία γραμμή, απεριόριστα , εκ πλαγίου δε μέχρι και του 3ου βαθμού, 7. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας). Ο γάμος που πρόκειται να συνάψω είναι ο ... (βαθμός Γάμου).
 8. Μία ολόκληρη ημερήσια τοπική εφημερίδα (της Θεσσαλονίκης), στην οποία θα έχει δημοσιευθεί η αγγελία του γάμου, και όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας η Θεσσαλονίκη.
 9. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται το διαζευκτήριο ή η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας, προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 10. Συμπλήρωση δήλωσης προσδιορισμού επωνύμου παιδιών από τους μελλονύμφους, όταν ο γάμος θα γίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Για την περίπτωση που ο ένας των μελλονύμφων είναι αλλοδαπός, απαιτείται:

 1. Αντί της υπεύθυνης δήλωσης, βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός
  (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 2. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, πράσινη κάρτα, βίζα κλπ.)
 3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 4. Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένη από δικηγόρο.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 6. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης "APOSTILLE" για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων) που στεγάζεται στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτα από Έλληνα δικηγόρο.

Σημείωση: Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 ημερολογιακές ημέρες, από τον Δήμο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 "περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης" εφ' όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Εξαιρούνται οι πράξεις για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δηλώνονται στα Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, όπου δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης που εδρεύει στην οδό Καραολή & Δημητρίου 14, 1ος όροφος, γραφείο 9, τηλ. 2310 508 744. 

Σύγχονος Οδηγός για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη0

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Δεύτερη ευκαιρία

Εμπειρία και γνώση στο κληρονομικό δίκαιο

Αποφάσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου & Συνεργατών

Διεύθυνση: Ολυμπίου Διαμαντή 16, 5ος όροφος, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

Τηλέφωνο: 2310280874